Trong tim ai đều có một người không thể thay thế

Trong tim ai đều có một người không thể thay thế. Trong tim ai đều có một người không thể thay thế.…