Encode

Mã hoá code thành ký tự thực thể để dễ dàng cho vào khung chứa code trên blog